Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#5 closed task (fixed)

eerste test data uplink hhs met laptop

Reported by: jelledj Owned by: brucevdk
Priority: major Milestone: working data uplink
Component: hhs data uplink Keywords:
Cc: brucevdkooij@gmail.com

Description

testen van data uplink door UTP kabel en laptop aan te sluiten en remote in te loggen op de laptop.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by brucevdk

Resolution: fixed
Status: newclosed
Type: defecttask

De verbinding werkte.

Het nummer bij de aansluiting was B1.159.02.04.11 (en niet B1.154). Ik kreeg na het inpluggen automatisch een IP toegewezen (DHCP server aanwezig dus), maar het leek niet alsof er vervolgens van buitenaf verbinding kon worden gemaakt. Na het wijzigen van de IP configuratie naar een statische configuratie met als IP 145.52.240.2 of 145.52.240.3 kon er ook verbinding van buitenaf worden gemaakt (SSH over port 22 is als enige expliciet getest).

Bandwidth bij speedtest schommelde tussen de 30MB en 8MB.

Voor meer informatie, vraag Jelle de Jong.

Note: See TracTickets for help on using tickets.