Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#6 closed defect (fixed)

gaffer tape ophalen van embden rotterdam

Reported by: jelledj Owned by: iljak
Priority: major Milestone: list of cable resources
Component: utp cables Keywords:
Cc:

Description

10 rollen gaffer tape 50mmx50m zijn gereserveerd bij van embden Rotterdam.

De tape kost 17,50 euro per rol en is speciale tape zodat er geen beschadiging aan materiaal van de HHS ontstaat bij het verwijderen.

de tape wordt of vrijdag opgehaald door iljak, of iemand een andere vrijwilliger kan de tape morgen ophalen en bij mij langsbrengen. Op deze manier hoeft iljak niet belast te worden met dit soort werkzaamheden.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by jelledj

Resolution: fixed
Status: newclosed

vandaag door iljak opgehaald, ik moet iljak nog een onkosten vergoeding overboeken

Note: See TracTickets for help on using tickets.